SPGN = Sphenpalatine Ganglion Neuralgia also known as Sluder’s Neuralgia